Skip to content

Ecobox- Svensktillverkade Minireningsverk

Modern  

avloppsrening 

Kompletta minireningsverk  

som renar avloppet år ut och  

år in – helt utan kemikalier 

Robust byggd för vårt nordiska klimat 

Fritt från kemikalier 

För normal och hög skyddsnivå 

Inbyggd bakterierening 

Unikt fosforkretslopp 

Svensktillverkad i Övertorneå

Ecobox – biologiska minireningsverk som  överträffar de högsta reningskrav vi har i Sverige

I dagsläget finns det över 700 000 enskilda avlopp  

runt om i Sverige som klassas som utdömda. 

Majoriteten av dessa bygger på en gammaldags markbaserad  

teknik som inte renar avloppsvattnet nämnvärt – i synnerhet inte  

från fosfor och kväve. Utsläppen skapar stora problem för miljön  

och människors hälsa. Övergödningen är i nuläget det absolut  

största hotet mot havsmiljön. Utsläpp från enskilda avlopp bidrar  

till detta och även lokalt drabbas vattendrag och badvikar av  

bottendöd på grund av syretärande utsläpp. I avloppsvattnet  

finns också sjukdomsframkallande E coli-bakterier som tar sig  

ner till grundvattnet och förstör dricksvattentäkter. Vattnet i egna  

dricksvattenbrunnar blir då otjänligt vilket tyvärr är alltför vanligt  

i Sverige idag.  

Ecobox produktportfölj – biologiska minireningsverk för  

fastighetsägare som uppskattar låga driftskostnader, minimalt  

underhåll och högsta reningskraven i Sverige, ja faktiskt i hela  

världen. Anläggningen bygger på passiva filter och självfall vilket  

ger mycket hög driftssäkerhet. Bakteriereningen är inbyggd och  

bidrar till att den ändliga resursen fosfor återförs till kretsloppet.  

Vi levererar inte bara en kvalitetsprodukt som löser ditt  

avloppsproblem en gång för alla. Vi erbjuder även helhetslösning  

där våra certifierade återförsäljare hjälper dig genom hela  

processen, från projekteringsfasen till installation och service.  

Anlitar du oss kan du slappna av och tänka på annat. 

Med Ecobox får du ett komplett avloppsreningssystem  för allt avlopp – toalett, bad, disk och tvätt.  Ecobox finns för fritidshuset upp till mindre samhällen. 

Made in Övertorneå Hållbar avloppsrening i alla klimat 

Naturen är extra vacker och känslig uppe vid Polcirkeln,  men samtidigt väldigt krävande vilket inte lämnar några  utrymmen för produkter som inte håller måttet.  Mot den bakgrunden har våra ingenjörer i över 25 år konstruerat allt  från skräddarsydda reningsverk för mindre samhällen ner till Ecobox  Small för enskilda fastigheter på fabriken uppe i Övertorneå, ett par  mil från polcirkeln. Allt för att kunna säkerställa kvaliteten i alla led,  från material till leverans. Dessutom är Ecobox Small noggrant testat  och godkänt av ledande europeiska och internationella testinstitut.  Därför kan du lita på att verket jobbar på i det tysta under alla  tänkbara väderförhållanden. Dag efter dag. År efter år. 

Ecobox Small – ett rent underverk! 

Klarar hög och normal skyddsnivå  

CE-märkt  

Inbyggd bakterierening  

Fosforkretslopp  

Inga kemikalier  

Enbart självfall – inga cirkulationspumpar 

Allt integrerat i en enhet – snabb installation och tar liten plats  Låg driftskostnad  

Klarar allt hushållsavlopp, inga specialtoaletter behövs  Enkel slamtömning  

Fritt första servicebesök  

Behöver aldrig grävas om

Så här renar Ecobox Small ditt avloppsvatten All rening (mekanisk, biologisk, fosfor och bakteriell) sker i samma enhet  

Servicebrunn med luftpump

1 2 

Ecobox Small är tillverkad av robust HD-polyeten  

(återvinningsbar termoplast). Materialet är extremt hållbart  och lättviktigt, vilket gör verket lätt att transportera, hantera  och installera. Storleksmässigt tar verket betydligt mindre plats  än system som kräver markbädd eller infiltration. Värt att  notera också är att Ecobox är mycket okänsligt för elavbrott  och variationer i flödet från hushållet. Vid längre strömavbrott  fortsätter reningen att fungera för att sedan långsamt avta.  Fosfor och bakterierening är alltid aktiv. Det blir alltså inga  akuta driftsstörningar. 

Vattnet transporteras genom  

Ecobox med självfall. Således finns  inga pumpar, reglersystem eller  

elektronik som vattentransporten  

är beroende av. Luftpumpen som  

behövs för syresättning av biologin  

står i en separat torr och skyddad  

brunn bredvid. Slamavskiljaren är  

integrerad i Ecobox Small och extern  hos de övriga modellerna. Här sker  den mekaniska avskiljningen av slam  och partiklar innan vattnet leds till de  andra reningsstegen. 

Efter biostegen leds en liten mängd vatten  tillbaka till slamavskiljaren. Detta fyller två  syften: att rena kväve samt att underhålla  

näringstillförsel till biostegen när anläggningen  inte används.  

Detta gör att den biologiska reningen alltid  hålls igång, något som är extra viktigt för  fritidshuset där verket står stilla under perioder. 

materialet, 90 % av fosforn och 50 % av kvävet ska avlägsnas från avloppsvattnet. ! Ecobox Small överträffar de reningskraven med god marginal. 

För hög skyddsnivå är kraven från Naturvårdsverket att 90 % av det organiska  

Vad är det för något  

som Ecobox renar? 

Biologiska syretärande  

ämnen (BOD)  

Ämnet förbrukar syret i miljön som  

den hamnar i. Drabbas en sjö kan det  

leda till att fiskar och växter inte får  

tillräckligt med syre och således dör ut.  

Kväve (N) 

Kväve bidrar till övergödning vilket  

skapar obalans i den lokala biotopen.  

Vissa kväveformer är dessutom direkt  

giftiga för människor och djur om de  

hamnar i grundvatten där man har sin  

färskvattenbrunn.  

Fosfor (P) 

Fosfor bidrar till övergödning och  

anses vara den stora orsaken till bland  

annat algblomning i våra vatten.

Efter den mekaniska avskiljningen leds vattnet till bioreaktorerna. Ecobox  Small har dubbla bioreaktorer för att garantera hög rening även om  flödena varierar. De fungerar också som extra säkerhet om något skulle  hända med den ena. Syresättning sker individuellt till båda biostegen från  en luftpump som sitter monterad i en liten servicebrunn utanför Ecobox. Två  uftslangar ansluts mellan servicebrunnen och Ecobox. I vattenmiljön finns  alltså inga givare eller pumpar som behöver underhåll. I detta steg renas  bland annat BOD (biologiska syretärande ämnen) samt kväve. 

Sista reningssteget är fosfor och bakteriereningen. Den sker i ett fosforfilter  (ingår i leveransen från oss) vilken har en livslängd på cirka 2–5 år beroende  på belastningen. Om du har ett fritidshus räcker den betydligt längre och  samma gäller vid normal skyddsnivå. Fosforfiltret kalibererar sig själv, binder  fosfor och reducerar bakterierna med mer än 99% (hög smittskyddnivå). Filtret  möjliggör att fosforn kan återföras till naturens kretslopp efter slutanvändning.  Vattnet som rinner tillbaka ut i naturen håller badvattenkvalitet.

tillrinningsområden hamna i sjöar och  hav i större koncentrationer. Fosfor är  också en ändlig resurs på jorden och  utan den kan inte växter eller grödor  

växa. Just därför är fosforkretslopp  högprioriterat runt om i världen.  

Bakterier 

När man talar om bakterier i  

avloppsammanhang är det mag- och  tarmbakterier man avser, vanligen  E.coli. Anledningen är att man inte vill  riskera att kontaminera dricksvatten  vilket tyvärr är mycket vanligt i  Sverige idag. Med gamla uttjänta  infiltrationer har bakterier ofta hamnat  i grundvattentäkten som ofta används  för färskvattenuttag av de lokala  hushållen. Denna risk elimineras med  Ecobox Small där nästan alla bakterier  (>99 % ) reduceras i filtret. 

Ecobox – Driftskostnader 

Ecobox har mycket låga  

driftskostnader. Då anläggningen  ej har doser- och reglerutrustning  blir servicebehovet lågt och  

förbrukningsmaterialet räcker väldigt  länge. Om man är 4 personer i  hushållet och bor där det är normal  skyddsnivå räcker ett filter i ca fem år.  Dessutom har du filtret inkluderat vid  leverans, så den första perioden har du  alltså ingen kostnad. Elförbrukningen  är också den väldigt låg, under  450 kWh/år. 

Installera ett reningsverk? Vi hjälper dig med ALLT 

Att ordna ett nytt avlopp är lättare sagt än gjort. Därför  

väljer majoriteten av våra kunder vårt helhetskoncept som  

innebär att våra certifierade samarbetspartners tar fullt  

ansvar för ditt avloppsprojekt så du kan lägga din tid och  

energi på annat.  

Detta ingår i vårt omfattande upplägg: 

Planering & projektering: Vi börjar med ett kostnadsfritt hembesök  

där vi tillsammans med er tar fram ett förslag på placering och  

rördragning. Verkets placering och utsläppspunkt planeras utifrån  

omgivningen, markförhållanden och dricksvattenbrunnar på egen eller  

närliggande fastigheter. Vår certifierade personal kontrollerar ledningarna  

till och från verket alternativt dimensionering och placering av  

pumpbrunnar. Därefter planeras hur gräv- och schaktarbetet ska utföras  

på bästa sätt samt vilka maskiner som ska användas. Denna plan ligger  

sedan till grund för ansökan. 

Ansökan & myndighetskontakter: Kommunerna har  

ansökningsblanketter för enskilt avlopp som är bygglovspliktigt.  

Dessa måste fyllas i korrekt första gången för att undvika långa  handläggningstider på grund av kompletteringar och korrigeringar.  Ritningsunderlaget som kommunen godkänt bifogas ansökan tillsammans  med anläggningens produktblad. Vår certifierade personal hjälper dig  med hela ansökningsförfarandet så det blir rätt från början. Efteråt håller  vi den löpande kontakten med kommunen. Under denna process får du  kopior på alla handlingar som skickats eller mottagits. 

Grävning & installation: All grävning utförs av entreprenörer med  lång erfarenhet av denna typ av installationer och med god kännedom  om lokala markförutsättningar. Placeringen kan komma att behöva  justeras när man gräver utifrån lokala förutsättningar, om detta inträffar  ser vi till att det godkänns av kommunens handläggare. Eventuell  dränering kan behöva anläggas och förankringen sker utifrån de  förutsättningar som råder. Sedan lyfts verket på plats och därpå monteras  själva filtersäcken. Inkommande och utgående avloppsrör ansluts och  tätheten kontrolleras noggrant. Slutligen kopplar en behörig elektriker  in strömmen(230V) och larmfunktionen till servicebrunnen. Vi ser helt  enkelt till att avloppsprojektet blir gjort på rätt sätt i rätt tid och att allt  dokumenteras.  

Driftssättning: Samtliga komponenter kontrolleras och verkets driftssätts  innan återfyllnad för att säkerställa funktionen. Efter återfyllnad skall  verket driftssättas och flöden kontrolleras.  

Service: För att säkerställa att verket fungerar optimalt behövs ett visst  mått av fortlöpande underhåll. Tecknar du ett serviceavtal utför vi tillsyn  på din anläggning varje år: bokar upp filterbyte, byter slitdelar när det  

är dags och testar driftsättning och funktionskontroll. Efter varje besök  får du ett serviceprotokoll över vad vi gjort och gått igenom. Ofta kräver  kommunen att det ska finnas ett serviceprotokoll för att kunna säkerställa  verkets reningsresultat, detta lagras både hos er med kopior hos oss. Vi  ser till att din Ecobox Small fungerar problemfritt! Vi utför regelbunden  tillsyn på din anläggning: bokar upp filterbyte, byter slitdelar när det är  dags och testar driftsättning och funktionskontroll. Efter varje besök får  du ett serviceprotokoll över vad vi gjort och gått igenom. Ofta kräver  kommunen att det ska finnas ett serviceprotokoll för att kunna säkerställa  verkets reningsresultat, detta lagras både hos er med kopior hos oss. Vi  ser till att din Ecobox Small fungerar problemfritt.

Dags att byta ut ditt  gamla avlopp? Boka  in ett kostnadsfritt  hembesök! 

Vi mäter på plats, ger råd och lämnar  en fastprisoffert efter oss. Boka ditt  hembesök på telefon 0927 775 75  eller mejla till info@ecot.se. Du har  också möjlighet att ta direktkontakt  med våra certifierade återförsäljare.  De kan hjälpa dig med allt du  behöver – från första kontakt till  installation och service. 

Serviceavtal 

Vi tillhandahåller serviceavtal som  ger dig maximal trygghet. Första  servicebesöket bjuder vi på. 

Gör-Det-Själv-Lösning  Om du väljer att göra grävarbetet  själv kan våra certifierade  

samarbetspartners stötta med  professionell konsultation,  

installation och dokumentation.  Vill du bara beställa ett  

minireningsverk går det naturligtvis  också bra. Oavsett vilket hjälper  vi dig att hitta den lösning som  passar dig bäst. 

Vi har ett rikstäckande nätverk med certifierade återförsäljare 

Runt om i Sverige representeras Ecobox av  

kvalitetssäkrade och handplockade samarbetspartners. De är specialiserade på våra verk och genomgår fortlöpande produkt- och  serviceutbildningar i vår egen regi för att kunna erbjuda en helhetslösning med  lokal support. Det innebär att hjälpen alltid finns nära tillhands om det dyker upp  tekniska eller praktiska frågor. Därför kan du känna dig fullständigt trygg med  att ditt avloppsprojekt utförs på ett fackmässigt korrekt sätt. Om du inte hittar en  återförsäljare i din region, ring oss på 0927-775 75 så ser vi till att hjälpa dig på  bästa möjliga sätt. Din närmaste Ecoboxexpert hittar du på www.ecot.se 

Ecobox produktportfölj 

Våra experter  

hjälper till med: 

• Rådgivning 

• Upprättar tillståndsansökan • Sköter myndighetskontakter • Protokoll- och bilddokumentation • Avloppsprojektering 

• Dimensionering  

• Grundvattenundersökning • Grävning och installation • Service och support

Ecobox-serien består av egenutvecklade komponentverk som är byggda för att passa allt från enskilda hushåll upp till  mindre samfälligheter och kommersiella anläggningar såsom konferensanläggningar eller campingar. Systemen lever upp  till de högsta reningskraven i Sverige vilket minimerar mängden miljöfarliga och hälsovådliga ämnen i mark, sjöar och  vattendrag. I vår värld är miljövänlig och högkvalitativ avloppsrening enkel och okomplicerad. Vi erbjuder en lösning för  alla avloppsproblem. Hör gärna av dig till oss om du behöver ett  

större system så hjälper vi till med dimensionering och utformning. 

Ecobox Small passar såväl i skärgården som på fastlandet och  

fungerar både till fritidsboende och permanentboende. Verkets  

luftpump hörs knappt ens när du tar av locket på servicebrunnen. 

Välj ett komplett reningsverk för både din  egen bekvämlighet och för naturens skull. 

Den höga driftsäkerheten och de goda reningsegenskaperna gör Ecobox Small till en vinnare i alla läger.  Med andra ord kan du vara säker på att du investerar i en svensktillverkad kvalitetsprodukt som gör  sitt jobb utan minsta krångel och besvär. När det är inkopplat kan du tvätta, diska och spola med rent  samvete. Vill du få en kostnadsfri projektering och hjälp med ansökningshandlingarna? Mejla oss på  info@ecot.se, ring 0927 775 75 eller kontakta din närmaste återförsäljare redan idag. 

Om du vill ha mer information om våra reningsverk, ring oss eller skicka din fråga till info@ecot.se  

Ecobox – det kemikaliefria  

Ny kemikaliefri teknik  

Robust byggd för vårt nordiska klimat  

All rening i en och samma enhet 

Svensktillverkad 

Avloppsrening skall vara enkel  och kemikaliefri  

Sedan 2010 har Ecotech levererat kemikaliefria minireningsverk. Idag  erbjuder vi en ny robust och kemikaliefri produkt.  

Ecotechs mission är att erbjuda enkla och robusta  avloppslösningar, därför tog vi 2010 beslutet att inte  tillföra kemikalier för avloppsreningen i våra produkter.  Ecobox minireningsverk har sedan dess vunnit ett  stort gillande ute på marknaden. Nyckeln är en robust  och driftsäker reningsteknik, anpassad för svenska  förhållanden och nordiskt klimat.  

Vår nya kemikaliefria produkt 

Vi presenterar nu ett nytt tillskott till Ecoboxfamiljen  av robusta och kemikaliefria minireningsverk, Ecobox  EC! Fosforreningen görs med hjälp av två järnplattor.  Järnet i plattorna reagerar med fosforn i det inkommande  avloppsvattnet. Järn- och fosforföreningarna sjunker  sedan till botten och avlägsnas tillsammans med  den vanliga slamtömningen. Metoden ger en mycket  hög fosforrening där det utgående vattnet håller en  reningsgrad som motsvarar en hög skyddsnivå.  Ecobox EC är CE-märkt enligt EU-standard:  EN12566-3. Ecotech anlitar alltid Europas mest  välrenommerade testinstitut för branschen – PiA.  

Luftning 

Ecobox EC baserar sig på SBR-teknik som vidare utvecklats till att bli belastningsstyrd – en förutsättning  för effektiv avloppsrening i ett enskilt avlopp. Detta i  motsats till kommunala reningsverk med stora, jämna  flöden. Belastningen i enskilda avlopp varierar mycket  över dygnets timmar och även över året med bland annat  semesterperioder och högtidsfirande. Ecobox EC arbetar  i tre huvudsakliga reningsfaser som aktiveras av den  inkommande belastningen: luftning-, sedimentering- och  utpumpning.  

Enkelt underhåll 

I Ecobox EC kan provtagning av det renade vattnet göras  direkt i reningsverket. Det är också enkelt att avgöra när  verket ska slamtömmas. Vanligast är en tömning per år.  I köpet av Ecobox-minireningsverk ingår ett fritt för sta servicebesök vid tecknande av serviceavtal. För  Ecobox EC inkluderar serviceavtalet även regelbundet,  behovsstyrt utbyte av järnplattorna för fosforrening.  

Avloppsrening skall vara robust, enkel och kemikaliefri.  

Utpumpning Sedimentering

Rent, renare, Ecoboxrent! 

Ecobox BDT  

för bad-, disk 

och tvättvatten 

All rening i en och samma enhet

All rening sker i samma enhet,  

inget förbrukningsmaterial eller rörliga delar. 

I Ecobox BDT renas vattnet i tre  

steg innan det är dags att släppa  

ut det i naturen. Alla delar av  

reningsprocessen ryms i en enda  

behållare och inga markbäddar  

eller infiltrationer behöver  

anläggas efter Ecobox BDT. 

Mekanisk rening 

När vattnet kommer in i Ecobox innehåller  

det både biologiska och kemiska  

föreningar, men även partiklar och fast  

materia. Dessa partiklar tas om hand i  

den mekaniska reningen som består av två  

kamrar där partiklar kan sjunka till botten. 

Biologisk rening 

Servicebrunn  med luftpump

Efter att partiklar avskiljts från vattnet återstår  bakterier och biokemiska föreningar. Dessa  renas med hjälp av en biologisk process som får  sin näring från avloppsvattnet och syretillförseln.  I detta reningssteg tillsätts luft och en biofilm  bildas som bryter ned syretärande ämnen och  farliga föreningar. 

Klarvattensteg 

När den aktiva reningen är färdig leds vattnet  till ett klarvattensteg där de sista partiklarna  i vattnet får sjunka till botten innan vattnet  släpps ut. Efter detta steg är vattnet klart och  fint och helt rent från syretärande ämnen,  redo att återgå till naturen. 

Inbyggd pumpbrunn 

Om markförhållandena inte medger  

borttransport av utloppsvattnet med hjälp av  självfall, erbjuder Ecobox BDT en inbyggd  pumpbrunn i centrumbrunnen. Därför  krävs ingen separat pumpbrunn utanför  anläggningen, enkelt och robust. 

Med Ecobox BDT blir installationen mycket  enkel jämfört med en traditionell markbädd och  slamavskiljare. Anläggningen tar liten plats på  tomten och installationen lämnar minimalt med  spår. Ecobox BDT ersätter helt markbädd och  slamavskiljare och ger dig en långsiktig lösning  som inte behöver grävas om. 

Ecobox BDT 

Tar hand om bad-, disk- och tvättvatten För normal och hög skyddsnivå  

Inget förbrukningsmaterial  

Bygger på självfall 

Inbyggd pumpbrunn (vid behov) 

Allt integrerat i en enhet 

Extremt lågbyggd 

Smidig installation  

Låg driftkostnad  

Enkel slamtömning  

Behöver aldrig grävas om 

Finns även för upp till 4 hushåll

Renar ditt vatten 

Ecobox BDT renar allt bad-, disk- och tvättvatten från ditt  hushåll och är det naturliga valet för dig som inte har  vattentoalett. 

Ecobox BDT är utformad för att rena allt ditt BDT-vatten  på ett enkelt och hållbart sätt, varken slamavskiljare eller  markbädd behövs. 

Ecobox BDT tar minimal plats i anspråk på din tomt. Den  är extremt lågbyggd vilket gör att inga stora installationer  krävs. Endast ett enkelt schakt för att placera tanken i och  

sedan är allt klart. Utloppsvattnet dräneras med självfall  ned i marken men om inte markförhållandena medger detta  används den inbyggda pumpbrunnen, enkelt och robust. 

Allt ryms i Ecobox BDT för att rena ditt vatten och göra din  närmiljö lite bättre. 

Ecobox BDT passar såväl i skärgården som på fastlandet och fungerar  

både till fritidsboende och permanentboende. Det naturliga valet för dig  

som behöver rena vattnet från ditt hushåll men inte har vattentoalett.

Välj ett komplett minireningsverk för bad-, disk- och tvättvatten  både för din egen bekvämlighet och för naturens skull. 

Den höga driftsäkerheten och de goda reningsegenskaperna gör Ecobox BDT till en vinnare. Med  andra ord kan du vara säker på att du investerar i en svensktillverkad kvalitetsprodukt som gör sitt jobb utan  minsta krångel och besvär. När det är inkopplat kan du bada, tvätta och diska med rent samvete. 

Om du vill ha mer information om våra minireningsverk, ring oss eller skicka din fråga till info@ecot.se

REGNVATTENTANK 

ECOBOX  

Svensktillverkad 

Ecobox regnvattentank 3000 liter är en komplett lösning för uppsamling av regnvatten, som enkelt kan användas för bevattning och återvinning till fastigheten.  

Vattnet från takdräneringen leds till  återvinningstanken. Vid mycket stora  vattenmängder bräddar överskottsvattnet ut  från tanken till en kontrollerad utsläppspunkt.  Två tankar kan sammankopplas och på så sätt  ge en uppsamlingsvolym på 6000 liter. Regnvattentanken finns i två versioner, 

Bevattning respektive Återvinning. Båda  versionerna erbjuder en enkel anslutning  för en vanlig vattenslang via två Gardena anslutningar som lätt nås via en separat liten  bevattningslucka. Återvinningsversionen är  förberedd för återvinning in till fastigheten via  en separat anslutning.

Skandinavisk Ecotech AB www.ecot.se info@ecot.se 0927 775 75  

För mera information om dessa produkter besök https://www.ecot.se/

Vi utför Entreprenadarbetet och du kan beställa direkt av oss. Det ska vara lätt smidigt och enkelt.

Info@hennstroms-gravtjanst.se