Ecobox- Svensktillverkade Minireningsverk

Kompletta minireningsverk

som renar avloppet år ut och år in – helt utan kemikalier Robust byggd för vårt nordiska klimat Fritt från kemikalier För normal och hög skyddsnivå Inbyggd bakterierening Unikt fosforkretslopp Svensktillverkad i Övertorneå

I dagsläget finns det över 700 000 enskilda avlopp runt om i Sverige som klassas som utdömda. Majoriteten av dessa bygger på en gammaldags markbaserad teknik som inte renar avloppsvattnet nämnvärt – i synnerhet inte från fosfor och kväve. Utsläppen skapar stora problem för miljön och människors hälsa. 

Övergödningen är i nuläget det absolut största hotet mot havsmiljön. Utsläpp från enskilda avlopp bidrar till detta och även lokalt drabbas vattendrag och badvikar av bottendöd på grund av syretärande utsläpp.

I avloppsvattnet finns också sjukdomsframkallande E coli-bakterier som tar sig ner till grundvattnet och förstör dricksvattentäkter. Vattnet i egna dricksvattenbrunnar blir då otjänligt vilket tyvärr är alltför vanligt i Sverige idag. Ecobox produktportfölj – biologiska minireningsverk för fastighetsägare som uppskattar låga driftskostnader, minimalt underhåll och högsta reningskraven i Sverige, ja faktiskt i hela världen. Anläggningen bygger på passiva filter och självfall vilket ger mycket hög driftssäkerhet. Bakteriereningen är inbyggd och bidrar till att den ändliga resursen fosfor återförs till kretsloppet. Vi levererar inte bara en kvalitetsprodukt som löser ditt avloppsproblem en gång för alla. Vi erbjuder även helhetslösning där våra certifierade återförsäljare hjälper dig genom hela processen, från projekteringsfasen till installation och service. Anlitar du oss kan du slappna av och tänka på annat.

Naturen är extra vacker och känslig uppe vid Polcirkeln, men samtidigt väldigt krävande vilket inte lämnar några utrymmen för produkter som inte håller måttet.

 Mot den bakgrunden har våra ingenjörer i över 25 år konstruerat allt  från skräddarsydda reningsverk för mindre samhällen ner till Ecobox  Small för enskilda fastigheter på fabriken uppe i Övertorneå, ett par  mil från polcirkeln. Allt för att kunna säkerställa kvaliteten i alla led,  från material till leverans. Dessutom är Ecobox Small noggrant testat  och godkänt av ledande europeiska och internationella testinstitut.  Därför kan du lita på att verket jobbar på i det tysta under alla  tänkbara väderförhållanden. Dag efter dag. År efter år. 

Ecobox Small – ett rent underverk!

Klarar hög och normal skyddsnivå CE-märkt Inbyggd bakterierening Fosforkretslopp Inga kemikalier Enbart självfall – inga cirkulationspumpar Allt integrerat i en enhet – snabb installation och tar liten plats Låg driftskostnad Klarar allt hushållsavlopp, inga specialtoaletter behövs Enkel slamtömning Fritt första servicebesök Behöver aldrig grävas om Så här renar Ecobox Small ditt avloppsvatten All rening (mekanisk, biologisk, fosfor och bakteriell) sker i samma enhet Servicebrunn med luftpump (återvinningsbar termoplast). Materialet är extremt hållbart  och lättviktigt, vilket gör verket lätt att transportera, hantera  och installera. Storleksmässigt tar verket betydligt mindre plats  än system som kräver markbädd eller infiltration. Värt att  notera också är att Ecobox är mycket okänsligt för elavbrott  och variationer i flödet från hushållet.

Vid längre strömavbrott  fortsätter reningen att fungera för att sedan långsamt avta.  Fosfor och bakterierening är alltid aktiv. Det blir alltså inga  akuta driftsstörningar. Ecobox med självfall. Således finns inga pumpar, reglersystem eller elektronik som vattentransporten är beroende av. Luftpumpen som behövs för syresättning av biologin står i en separat torr och skyddad brunn bredvid.

Slamavskiljaren är integrerad i Ecobox Small och extern hos de övriga modellerna. Här sker den mekaniska avskiljningen av slam och partiklar innan vattnet leds till de andra reningsstegen. Efter biostegen leds en liten mängd vatten tillbaka till slamavskiljaren. Detta fyller två syften: att rena kväve samt att underhålla näringstillförsel till biostegen när anläggningen inte används.

Detta gör att den biologiska reningen alltid hålls igång, något som är extra viktigt för fritidshuset där verket står stilla under perioder. materialet, 90 % av fosforn och 50 % av kvävet ska avlägsnas från avloppsvattnet. ! Ecobox Small överträffar de reningskraven med god marginal. För hög skyddsnivå är kraven från Naturvårdsverket att 90 % av det organiska 

Dags att byta ut ditt gamla avlopp? Boka in ett kostnadsfritt hembesök!

Vi mäter på plats, ger råd och lämnar  en fastprisoffert efter oss. Boka ditt  hembesök på telefon 0927 775 75  eller mejla till info@ecot.se. Du har  också möjlighet att ta direktkontakt  med våra certifierade återförsäljare.  De kan hjälpa dig med allt du  behöver – från första kontakt till  installation och service.

Vad är det för något som Ecobox renar? 

Efter den mekaniska avskiljningen leds vattnet till bioreaktorerna. Ecobox  Small har dubbla bioreaktorer för att garantera hög rening även om  flödena varierar. De fungerar också som extra säkerhet om något skulle  hända med den ena. Syresättning sker individuellt till båda biostegen från  en luftpump som sitter monterad i en liten servicebrunn utanför Ecobox. Två  uftslangar ansluts mellan servicebrunnen och Ecobox. I vattenmiljön finns  alltså inga givare eller pumpar som behöver underhåll. I detta steg renas  bland annat BOD (biologiska syretärande ämnen) samt kväve. 

Sista reningssteget är fosfor och bakteriereningen. Den sker i ett fosforfilter  (ingår i leveransen från oss) vilken har en livslängd på cirka 2–5 år beroende  på belastningen. Om du har ett fritidshus räcker den betydligt längre och  samma gäller vid normal skyddsnivå. Fosforfiltret kalibererar sig själv, binder  fosfor och reducerar bakterierna med mer än 99% (hög smittskyddnivå). Filtret  möjliggör att fosforn kan återföras till naturens kretslopp efter slutanvändning.  Vattnet som rinner tillbaka ut i naturen håller badvattenkvalitet.

tillrinningsområden hamna i sjöar och  hav i större koncentrationer. Fosfor är  också en ändlig resurs på jorden och  utan den kan inte växter eller grödor  

växa. Just därför är fosforkretslopp  högprioriterat runt om i världen.  

ämnen (BOD)

Ämnet förbrukar syret i miljön som den hamnar i. Drabbas en sjö kan det leda till att fiskar och växter inte får tillräckligt med syre och således dör ut.

Fosfor (P)

Fosfor bidrar till övergödning och anses vara den stora orsaken till bland annat algblomning i våra vatten.

Kväve (N)

Kväve bidrar till övergödning vilket skapar obalans i den lokala biotopen. Vissa kväveformer är dessutom direkt giftiga för människor och djur om de hamnar i grundvatten där man har sin färskvattenbrunn.

Ny kemikaliefri teknik

Robust byggd för vårt nordiska klimat All rening i en och samma enhet Svensktillverkad Avloppsrening skall vara enkel och kemikaliefri Sedan 2010 har Ecotech levererat kemikaliefria minireningsverk. Idag erbjuder vi en ny robust och kemikaliefri produkt. Ecotechs mission är att erbjuda enkla och robusta avloppslösningar, därför tog vi 2010 beslutet att inte tillföra kemikalier för avloppsreningen i våra produkter. Ecobox minireningsverk har sedan dess vunnit ett stort gillande ute på marknaden. Nyckeln är en robust och driftsäker reningsteknik, anpassad för svenska förhållanden och nordiskt klimat.

Vår nya kemikaliefria produkt Vi presenterar nu ett nytt tillskott till Ecoboxfamiljen av robusta och kemikaliefria minireningsverk, Ecobox EC! Fosforreningen görs med hjälp av två järnplattor. Järnet i plattorna reagerar med fosforn i det inkommande avloppsvattnet. Järn- och fosforföreningarna sjunker sedan till botten och avlägsnas tillsammans med den vanliga slamtömningen.

Metoden ger en mycket hög fosforrening där det utgående vattnet håller en reningsgrad som motsvarar en hög skyddsnivå. Ecobox EC är CE-märkt enligt EU-standard: EN12566-3. Ecotech anlitar alltid Europas mest välrenommerade testinstitut för branschen – PiA.

Ecobox EC baserar sig på SBR-teknik som vidare utvecklats till att bli belastningsstyrd – en förutsättning för effektiv avloppsrening i ett enskilt avlopp. Detta i motsats till kommunala reningsverk med stora, jämna flöden. Belastningen i enskilda avlopp varierar mycket över dygnets timmar och även över året med bland annat semesterperioder och högtidsfirande.

Ecobox EC arbetar i tre huvudsakliga reningsfaser som aktiveras av den inkommande belastningen: luftning-, sedimentering- och utpumpning. Enkelt underhåll I Ecobox EC kan provtagning av det renade vattnet göras direkt i reningsverket. Det är också enkelt att avgöra när verket ska slamtömmas. Vanligast är en tömning per år. I köpet av Ecobox-minireningsverk ingår ett fritt för sta servicebesök vid tecknande av serviceavtal. För Ecobox EC inkluderar serviceavtalet även regelbundet, behovsstyrt utbyte av järnplattorna för fosforrening. Avloppsrening skall vara robust, enkel och kemikaliefri. Utpumpning Sedimentering

Serviceavtal

Vi tillhandahåller serviceavtal som ger dig maximal trygghet. Första servicebesöket bjuder vi på. Gör-Det-Själv-Lösning Om du väljer att göra grävarbetet själv kan våra certifierade samarbetspartners stötta med professionell konsultation, installation och dokumentation. Vill du bara beställa ett minireningsverk går det naturligtvis också bra. Oavsett vilket hjälper vi dig att hitta den lösning som passar dig bäst. Vi har ett rikstäckande nätverk med certifierade återförsäljare Runt om i Sverige representeras Ecobox av kvalitetssäkrade och handplockade samarbetspartners. De är specialiserade på våra verk och genomgår fortlöpande produkt- och serviceutbildningar i vår egen regi för att kunna erbjuda en helhetslösning med lokal support. Det innebär att hjälpen alltid finns nära tillhands om det dyker upp tekniska eller praktiska frågor. Därför kan du känna dig fullständigt trygg med att ditt avloppsprojekt utförs på ett fackmässigt korrekt sätt. Om du inte hittar en återförsäljare i din region, ring oss på 0927-775 75 så ser vi till att hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Din närmaste Ecoboxexpert hittar du på www.ecot.se

Ansökan & myndighetskontakter

Kommunerna har ansökningsblanketter för enskilt avlopp som är bygglovspliktigt. Dessa måste fyllas i korrekt första gången för att undvika långa handläggningstider på grund av kompletteringar och korrigeringar. Ritningsunderlaget som kommunen godkänt bifogas ansökan tillsammans med anläggningens produktblad. Vår certifierade personal hjälper dig med hela ansökningsförfarandet så det blir rätt från början. Efteråt håller vi den löpande kontakten med kommunen. Under denna process får du kopior på alla handlingar som skickats eller mottagits.

Grävning & installation: All grävning utförs av entreprenörer med  lång erfarenhet av denna typ av installationer och med god kännedom  om lokala markförutsättningar. Placeringen kan komma att behöva  justeras när man gräver utifrån lokala förutsättningar, om detta inträffar  ser vi till att det godkänns av kommunens handläggare. Eventuell  dränering kan behöva anläggas och förankringen sker utifrån de  förutsättningar som råder. Sedan lyfts verket på plats och därpå monteras  själva filtersäcken. Inkommande och utgående avloppsrör ansluts och  tätheten kontrolleras noggrant. Slutligen kopplar en behörig elektriker  in strömmen(230V) och larmfunktionen till servicebrunnen. Vi ser helt  enkelt till att avloppsprojektet blir gjort på rätt sätt i rätt tid och att allt  dokumenteras.  

Driftssättning: Samtliga komponenter kontrolleras och verkets driftssätts  innan återfyllnad för att säkerställa funktionen. Efter återfyllnad skall  verket driftssättas och flöden kontrolleras.  

Service: För att säkerställa att verket fungerar optimalt behövs ett visst  mått av fortlöpande underhåll. Tecknar du ett serviceavtal utför vi tillsyn  på din anläggning varje år: bokar upp filterbyte, byter slitdelar när det  

är dags och testar driftsättning och funktionskontroll. Efter varje besök  får du ett serviceprotokoll över vad vi gjort och gått igenom. Ofta kräver  kommunen att det ska finnas ett serviceprotokoll för att kunna säkerställa  verkets reningsresultat, detta lagras både hos er med kopior hos oss. Vi  ser till att din Ecobox Small fungerar problemfritt! Vi utför regelbunden  tillsyn på din anläggning: bokar upp filterbyte, byter slitdelar när det är  dags och testar driftsättning och funktionskontroll. Efter varje besök får  du ett serviceprotokoll över vad vi gjort och gått igenom. Ofta kräver  kommunen att det ska finnas ett serviceprotokoll för att kunna säkerställa  verkets reningsresultat, detta lagras både hos er med kopior hos oss. Vi  ser till att din Ecobox Small fungerar problemfritt.

Rent, renare, Ecoboxrent!

Ecobox BDT för bad-, disk och tvättvatten All rening i en och samma enhet All rening sker i samma enhet, inget förbrukningsmaterial eller rörliga delar. I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i naturen. Alla delar av

Mekanisk rening

När vattnet kommer in i Ecobox innehåller det både biologiska och kemiska föreningar, men även partiklar och fast materia. Dessa partiklar tas om hand i den mekaniska reningen som består av två kamrar där partiklar kan sjunka till botten.

Biologisk rening

Servicebrunn med luftpump

Klarvattensteg

Efter att partiklar avskiljts från vattnet återstår bakterier och biokemiska föreningar. Dessa renas med hjälp av en biologisk process som får sin näring från avloppsvattnet och syretillförseln. I detta reningssteg tillsätts luft och en biofilm bildas som bryter ned syretärande ämnen och farliga föreningar.
När den aktiva reningen är färdig leds vattnet till ett klarvattensteg där de sista partiklarna i vattnet får sjunka till botten innan vattnet släpps ut. Efter detta steg är vattnet klart och fint och helt rent från syretärande ämnen, redo att återgå till naturen.

Inbyggd pumpbrunn

Om markförhållandena inte medger borttransport av utloppsvattnet med hjälp av  självfall, erbjuder Ecobox BDT en inbyggd  pumpbrunn i centrumbrunnen. Därför  krävs ingen separat pumpbrunn utanför  anläggningen, enkelt och robust. 

Med Ecobox BDT blir installationen mycket  enkel jämfört med en traditionell markbädd och  slamavskiljare. Anläggningen tar liten plats på  tomten och installationen lämnar minimalt med  spår. Ecobox BDT ersätter helt markbädd och  slamavskiljare och ger dig en långsiktig lösning  som inte behöver grävas om. 

Ecobox BDT

Tar hand om bad-, disk- och tvättvatten För normal och hög skyddsnivå Inget förbrukningsmaterial Bygger på självfall Inbyggd pumpbrunn (vid behov) Allt integrerat i en enhet Extremt lågbyggd Smidig installation Låg driftkostnad Enkel slamtömning Behöver aldrig grävas om Finns även för upp till 4 hushåll

Renar ditt vatten

Ecobox BDT renar allt bad-, disk- och tvättvatten från ditt hushåll och är det naturliga valet för dig som inte har vattentoalett. Ecobox BDT är utformad för att rena allt ditt BDT-vatten på ett enkelt och hållbart sätt, varken slamavskiljare eller markbädd behövs. Ecobox BDT tar minimal plats i anspråk på din tomt. Den är extremt lågbyggd vilket gör att inga stora installationer krävs. Endast ett enkelt schakt för att placera tanken i och sedan är allt klart. Utloppsvattnet dräneras med självfall ned i marken men om inte markförhållandena medger detta används den inbyggda pumpbrunnen, enkelt och robust. Allt ryms i Ecobox BDT för att rena ditt vatten och göra din närmiljö lite bättre. Ecobox BDT passar såväl i skärgården som på fastlandet och fungerar både till fritidsboende och permanentboende. Det naturliga valet för dig som behöver rena vattnet från ditt hushåll men inte har vattentoalett.

Välj ett komplett minireningsverk för bad-, disk- och tvättvatten både för din egen bekvämlighet och för naturens skull.

Den höga driftsäkerheten och de goda reningsegenskaperna gör Ecobox BDT till en vinnare. Med  andra ord kan du vara säker på att du investerar i en svensktillverkad kvalitetsprodukt som gör sitt jobb utan  minsta krångel och besvär. När det är inkopplat kan du bada, tvätta och diska med rent samvete. 

Om du vill ha mer information om våra minireningsverk, ring oss eller skicka din fråga till info@ecot.se

Regnvattentank

ECOBOX Svensktillverkad Ecobox regnvattentank 3000 liter är en komplett lösning för uppsamling av regnvatten, som enkelt kan användas för bevattning och återvinning till fastigheten. Vattnet från takdräneringen leds till återvinningstanken. Vid mycket stora vattenmängder bräddar överskottsvattnet ut från tanken till en kontrollerad utsläppspunkt. Två tankar kan sammankopplas och på så sätt ge en uppsamlingsvolym på 6000 liter. Regnvattentanken finns i två versioner, Bevattning respektive Återvinning. Båda versionerna erbjuder en enkel anslutning för en vanlig vattenslang via två Gardena anslutningar som lätt nås via en separat liten bevattningslucka. Återvinningsversionen är förberedd för återvinning in till fastigheten via en separat anslutning.