Skip to content

Ecobox-Svensktillverkade Minireningsverk

Ecobox-monterat-ej-namn

Vi utför Entreprenadarbetet vid installation av en Ekobox. Är du intresserad av en Ekobox men vill veta mera så kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Du kan ansöka om ROT avdrag. Vi hjälper dig med detta.

Info@hennstroms-gravtjanst.se

Modern avloppsrening

Kompletta minireningsverk  som renar avloppet år ut och  år in – helt utan kemikalier.

Robust byggd för vårt nordiska klimat 

Fritt från kemikalier 

För normal och hög skyddsnivå 

Inbyggd bakterierening 

Unikt fosforkretslopp 

Svensktillverkad i Övertorneå

Ecobox – biologiska minireningsverk som  överträffar de högsta reningskrav vi har i Sverige

Ecobox produktportfölj – biologiska minireningsverk för  

fastighetsägare som uppskattar låga driftskostnader, minimalt  

underhåll och högsta reningskraven i Sverige, ja faktiskt i hela  

världen. Anläggningen bygger på passiva filter och självfall vilket  

ger mycket hög driftssäkerhet. Bakteriereningen är inbyggd och  

bidrar till att den ändliga resursen fosfor återförs till kretsloppet.  

Vi levererar inte bara en kvalitetsprodukt som löser ditt  

avloppsproblem en gång för alla.  

Vi erbjuder även helhetslösning  där våra certifierade återförsäljare hjälper dig genom hela  

processen, från projekteringsfasen till installation och service.  

Anlitar du oss kan du slappna av och tänka på annat. 

Med Ecobox får du ett komplett avloppsreningssystem  för allt avlopp – toalett, bad, disk och tvätt.  Ecobox finns för fritidshuset upp till mindre samhällen. 

Made in Övertorneå Hållbar avloppsrening i alla klimat 

Naturen är extra vacker och känslig uppe vid Polcirkeln,  men samtidigt väldigt krävande vilket inte lämnar några  utrymmen för produkter som inte håller måttet.  Mot den bakgrunden har våra ingenjörer i över 25 år konstruerat allt  från skräddarsydda reningsverk för mindre samhällen ner till Ecobox  Small för enskilda fastigheter på fabriken uppe i Övertorneå, ett par  mil från polcirkeln. Allt för att kunna säkerställa kvaliteten i alla led,  från material till leverans. Dessutom är Ecobox Small noggrant testat  och godkänt av ledande europeiska och internationella testinstitut.  Därför kan du lita på att verket jobbar på i det tysta under alla  tänkbara väderförhållanden. Dag efter dag. År efter år. 

Ecobox Small – ett rent underverk! 

Klarar hög och normal skyddsnivå  

CE-märkt  

Inbyggd bakterierening  

Fosforkretslopp  

Inga kemikalier  

Enbart självfall – inga cirkulationspumpar 

Allt integrerat i en enhet – snabb installation och tar liten plats  Låg driftskostnad  

Klarar allt hushållsavlopp, inga specialtoaletter behövs  Enkel slamtömning  

Fritt första servicebesök  

Behöver aldrig grävas om

Så här renar Ecobox Small ditt avloppsvatten All rening (mekanisk, biologisk, fosfor och bakteriell) sker i samma enhet  

Servicebrunn med luftpump


Ecobox Small är tillverkad av robust HD-polyeten  

(återvinningsbar termoplast). Materialet är extremt hållbart  och lättviktigt, vilket gör verket lätt att transportera, hantera  och installera. Storleksmässigt tar verket betydligt mindre plats  än system som kräver markbädd eller infiltration. Värt att  notera också är att Ecobox är mycket okänsligt för elavbrott  och variationer i flödet från hushållet. Vid längre strömavbrott  fortsätter reningen att fungera för att sedan långsamt avta.  Fosfor och bakterierening är alltid aktiv. Det blir alltså inga  akuta driftsstörningar. 

Vattnet transporteras genom  

Ecobox med självfall. Således finns  inga pumpar, reglersystem eller  

elektronik som vattentransporten  

är beroende av. Luftpumpen som  

behövs för syresättning av biologin  

står i en separat torr och skyddad  

brunn bredvid. Slamavskiljaren är  

integrerad i Ecobox Small och extern  hos de övriga modellerna. Här sker  den mekaniska avskiljningen av slam  och partiklar innan vattnet leds till de  andra reningsstegen. 

Efter biostegen leds en liten mängd vatten  tillbaka till slamavskiljaren. Detta fyller två  syften: att rena kväve samt att underhålla  

näringstillförsel till biostegen när anläggningen  inte används.  

Detta gör att den biologiska reningen alltid  hålls igång, något som är extra viktigt för  fritidshuset där verket står stilla under perioder. 

materialet, 90 % av fosforn och 50 % av kvävet ska avlägsnas från avloppsvattnet. ! Ecobox Small överträffar de reningskraven med god marginal. 

För hög skyddsnivå är kraven från Naturvårdsverket att 90 % av det organiska  

Vad är det för något  

som Ecobox renar? 

Biologiska syretärande  

ämnen (BOD)  

Ämnet förbrukar syret i miljön som  

den hamnar i. Drabbas en sjö kan det  

leda till att fiskar och växter inte får  

tillräckligt med syre och således dör ut.  

Kväve (N) 

Kväve bidrar till övergödning vilket  

skapar obalans i den lokala biotopen.  

Vissa kväveformer är dessutom direkt  

giftiga för människor och djur om de  

hamnar i grundvatten där man har sin  

färskvattenbrunn.  

Fosfor (P) 

Fosfor bidrar till övergödning och  

anses vara den stora orsaken till bland  

annat algblomning i våra vatten. Fosfor  

kan färdas med vattendrag och genom  

Efter den mekaniska avskiljningen leds vattnet till bioreaktorerna. Ecobox  Small har dubbla bioreaktorer för att garantera hög rening även om  flödena varierar. De fungerar också som extra säkerhet om något skulle  hända med den ena. Syresättning sker individuellt till båda biostegen från  en luftpump som sitter monterad i en liten servicebrunn utanför Ecobox. Två  uftslangar ansluts mellan servicebrunnen och Ecobox. I vattenmiljön finns  alltså inga givare eller pumpar som behöver underhåll. I detta steg renas  bland annat BOD (biologiska syretärande ämnen) samt kväve. 

Sista reningssteget är fosfor och bakteriereningen. Den sker i ett fosforfilter  (ingår i leveransen från oss) vilken har en livslängd på cirka 2–5 år beroende  på belastningen. Om du har ett fritidshus räcker den betydligt längre och  samma gäller vid normal skyddsnivå. Fosforfiltret kalibererar sig själv, binder  fosfor och reducerar bakterierna med mer än 99% (hög smittskyddnivå). Filtret  möjliggör att fosforn kan återföras till naturens kretslopp efter slutanvändning.  Vattnet som rinner tillbaka ut i naturen håller badvattenkvalitet.

tillrinningsområden hamna i sjöar och  hav i större koncentrationer. Fosfor är  också en ändlig resurs på jorden och  utan den kan inte växter eller grödor  

växa. Just därför är fosforkretslopp  högprioriterat runt om i världen.  

Bakterier 

När man talar om bakterier i  

avloppsammanhang är det mag- och  tarmbakterier man avser, vanligen  E.coli. Anledningen är att man inte vill  riskera att kontaminera dricksvatten  vilket tyvärr är mycket vanligt i  Sverige idag. Med gamla uttjänta  infiltrationer har bakterier ofta hamnat  i grundvattentäkten som ofta används  för färskvattenuttag av de lokala  hushållen. Denna risk elimineras med  Ecobox Small där nästan alla bakterier  (>99 % ) reduceras i filtret. 

Ecobox – Driftskostnader 

Ecobox har mycket låga  

driftskostnader. Då anläggningen  ej har doser- och reglerutrustning  blir servicebehovet lågt och  

förbrukningsmaterialet räcker väldigt  länge. Om man är 4 personer i  hushållet och bor där det är normal  skyddsnivå räcker ett filter i ca fem år.  Dessutom har du filtret inkluderat vid  leverans, så den första perioden har du  alltså ingen kostnad. Elförbrukningen  är också den väldigt låg, under  450 kWh/år. 

Installera ett reningsverk? Vi hjälper dig med ALLT 

Att ordna ett nytt avlopp är lättare sagt än gjort. Därför  

väljer majoriteten av våra kunder vårt helhetskoncept som  

innebär att våra certifierade samarbetspartners tar fullt  

ansvar för ditt avloppsprojekt så du kan lägga din tid och  

energi på annat.  

Detta ingår i vårt omfattande upplägg: 

Planering & projektering: Vi börjar med ett kostnadsfritt hembesök  

där vi tillsammans med er tar fram ett förslag på placering och  

rördragning. Verkets placering och utsläppspunkt planeras utifrån  

omgivningen, markförhållanden och dricksvattenbrunnar på egen eller  

närliggande fastigheter. Vår certifierade personal kontrollerar ledningarna  

till och från verket alternativt dimensionering och placering av  

pumpbrunnar. Därefter planeras hur gräv- och schaktarbetet ska utföras  

på bästa sätt samt vilka maskiner som ska användas. Denna plan ligger  

sedan till grund för ansökan. 

Ansökan & myndighetskontakter: Kommunerna har  

ansökningsblanketter för enskilt avlopp som är bygglovspliktigt.  

Dags att byta ut ditt  gamla avlopp? Boka  in ett kostnadsfritt  hembesök! 

Info@hennstroms-gravtjanst.se

Läser in …